حل مسائل ریاضی


نتیجه تصویری برای لوگو ریاضی

1 مسئله طرح کردیم که هر کس حل کند به عنوان هوش برتر نامش را در سایت می زنیم.

خیلی سخت نیست ولی حوصله و مغز خوبی می خواهد

جهت دیدن مسائل بفرمایید در ادامه مطلبمسئله این است


یک سال نوری در سرعت نور بر ثانیه

یعنی سرعتی که نور در یک سال طی می کند

حالا چقدر طی می کند ؟؟؟

تقریبی نزدیک بگویید ...

اگر دقیق باشد امیتاز بیشتری دارد...

سپس حاصل تقسیم بر ۱ میلیون کنید

سپس آنرا به خورشید ببرید و بیارید.

حاصل قبل را ضرب در فاصله رفت و برگشت

کنید.

بعد معلوم می شود که امتیاز مغز شما چند است!!

خودتان را نشان دهید

کمی پیچیده است.


اگر حل کنید نامتان در سایت ثبت می شود.