من امینی هستم
im mramini

ایمیل نمی دهم
فقط کسانی که قصد خریده ابر تکنیک های حافظه رو دارن نظر بدهند