سوال فایروال ویژه به نهم مشهور شد


تصویر مرتبط

نه سوال که هر کس بتواند حلشان کند ۱۰ هزار تومان از همین سایت بدون تعارف

دریافت خواهد کرد.توجه کنید پاسخ را به صورت خصوصی ارسال

کنید به هر کسی که درست پاسخ دهد ۱۰ هزار تومان خواهیم داد.

به هر کسی!!!اگر فرمول اصلی را بیابند....

ادامه مطلب منتظرته