با این بسته به راحتی ضرب ها را به صورت ذهنی

حل کنید ( ساخته شده توسط انجمن ریاضیات )


تصویر مرتبط

برای ساخت این فرمول تلاش زیادی شده

و تا مدتی به صورت رایگان ارائه نمی شود.


معلم و هم شاگردیتان را حیرت زده کنید تا

به هوش بالای شما پی ببرند.